Algemene voorwaarden Zebra rijopleidingen

 

Artikel 1. Algemeen.
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie B  en daarbij behorende CBR/BNOR praktijkexamens.
Zij zijn van toepassing op ZEBRA rijopleidingen, verder genoemd `ZEBRA'.

Artikel 2. Rijopleiding.
De rijopleiding omvat rijlessen:
a. gegeven door een bevoegde rijinstructeur;
b. met een tijdsduur van minimaal 60 minuten;
c. die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie;
d. voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden;
e. voor cursisten van 16,5 jaar en ouder.

Artikel 3. Verplichtingen ZEBRA.
ZEBRA zorgt ervoor dat:
a. de cursist voor de rijopleiding een intake (proefles) aflegt. Genoemde intake (proefles) is gratis.
b. de uitslag van de intake (proefles) direct wordt meegedeeld;
c. de cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden;
d. de cursist binnen 14 dagen na het praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt;
e. de cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid;
f. wanneer in overleg tussen rijinstructeur en cursist een datum overeen is gekomen voor het praktijkexamen, deze binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend;
g. de datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd;
h. de cursist zijn/haar eigen bekende lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen, calamiteiten uitgezonderd.

Artikel 4. Verplichtingen cursist.
De cursist dient:
a. alle door de intake (proefles) aanbevolen rijlessen van de rijopleiding tot het praktijkexamen te volgen, tenzij gezamenlijk anders is overeengekomen.
b. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijinstructeur wordt een wachttijd van maximaal 10 minuten in acht genomen);
c. bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
d. verhindering kan altijd voor komen, bij afzegging worden er geen kosten berekend, tenzij deze binnen 24 uur van de geplande les gedaan wordt. In dit geval hanteren wij de eerste keer geen kosten, de tweede keer halve lesprijs en daarna de volledige lesprijs (zondag alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend);  
e. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
f. voor de aanvraag van het praktijkexamen te zorgen voor een geldige eigen verklaring (via cbr) en theoriecertificaat.

Artikel 5. Betaling.
5.1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vóór de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
5.2. De betaling geschiedt per bankoverschrijving,  contant of via gespreide betaling zoals overeengekomen op de lesovereenkomst. 

5.3. ZEBRA is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen, prijsverhogingen van het CBR ten aanzien van toetsen en examens kunnen wel in rekening worden gebracht bij de cursist.
5.4. Indien de cursist niet tijdig heeft betaald, wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 2% rentevergoeding per maand over het openstaand bedrag verrekend.
5.5. Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd worden met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 100,-. ZEBRA zal de vordering laten uitvoeren door een gerenommeerd incassobureau.
5.6. Bij niet tijdige betaling is ZEBRA gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 6. Praktijkexamen.
6.1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt ZEBRA geen kosten in rekening.
6.2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
a. cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan ZEBRA kan aantonen;
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven;
c. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. ZEBRA zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
6.3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland, brengt ZEBRA
 € 25,- administratiekosten in rekening.
6.4. Indien ZEBRA voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten, genoemd in `artikel 4f' zorg te dragen.

Artikel 7. Examengeld.
Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van ZEBRA of contant te worden voldaan.

Artikel 8. Beëindiging rijopleiding.
1. Indien ZEBRA haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. ZEBRA zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist betalen.
2. ZEBRA is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt.
3. Indien cursist de rijopleiding wenst te beëindigen, zullen in overleg de niet gevolgde lessen met aftrekking van eventueel examengeld en administratiekosten worden geretourneerd.
4. Indien cursist binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en ZEBRA ook niets meer heeft vernomen van cursist, dan is ZEBRA gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.


Artikel 9. Aansprakelijkheid.
1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of over-rijdingen tijdens de intake (proefles), rijles en het praktijkexamen.
2. ZEBRA is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. ZEBRA is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 10. Klachtenregeling.
1. De cursist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur een beroep doen op bemiddeling door ZEBRA.
2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan ZEBRA worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.
3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt het geschil aan de rechter voorgelegd.
4.  Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Privacy

ZEBRA rijopleidingen heeft een aantal gegevens van de cursist nodig voor het aangaan van een lesovereenkomst, de facturatie en het aanvragen van examens. Wij bewaren deze gegevens gedurende de periode die wettelijk verplicht is gesteld. Gegevens van cursisten worden nooit gedeeld met anderen of op een andere manier verspreid. De gegevens zijn door de cursist zelf altijd op te vragen en in te zien.

We hebben een privacyverklaring opgesteld, deze is in te zien op onze site.